BDlaw.dk

Handelsbetingelser

BD Law Advokatanpartsselskabs (herefter kaldet “Advokaten”) forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, Advokaten udfører, medmindre andet er aftalt.

1. OPGAVEN

1.1 Når Advokaten modtager en opgave, aftales omfanget af opgaven med klienten. Aftalen med klienten dokumenteres eventuelt i et aftalebrev. Omfanget af opgaven kan justeres løbende efter behov.

1.2 Advokaten ønsker at yde rådgivning, som opfylder klientens forventninger, og som er værdiskabende for klienten. Advokaten udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler.

1.3 Advokaten rådgiver alene om dansk ret.

2. FORTROLIGHED

2.1 Advokaten behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, men kan ikke sikre, at fortrolighed opretholdes ved ekstern kommunikation.

3. KLIENTFORHOLD

3.1 Beløb, som klienter indbetaler til Advokatens klientkonti, indsættes på klientbankkonti i Danske Bank for klientens regning og risiko. Advokaten beregner renter af indestående på klientkonti med den til enhver tid gældende rentesats, der tilskrives Advokaten af bankerne. Rentebeløbet indberettes til Skattestyrelsen.

3.2 Advokaten indhenter, opbevarer og håndterer oplysninger om klienter i overensstemmelse med lovgivningen. Ved ydelse af rådgivning anses Advokaten som selvstændig dataansvarlig.

HONORAR OG OMKOSTNINGER

4.1 Advokaten beregner honorar på baggrund af et skøn. I skønnet indgår bl.a. opgavens betydning, kompleksitet og værdi for klienten, opgavens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført, tidsforbruget samt den specialistviden, der er anvendt, og det ansvar, opgaven indebærer. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

4.2 Såfremt det aftales med klienten, giver Advokaten et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsning af opgaven.

4.3 Advokaten fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud, medmindre andet aftales. Advokaten kan kræve forudbetaling af honorar eller øvrige omkostninger, før arbejdet påbegyndes.

4.4 Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.

4.5 Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4.6 Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.

5. INTERESSEKONFLIKTER

5.1 I forbindelse med modtagelsen af en opgave afklarer Advokaten, om det vil indebære en interessekonflikt for Advokaten at påtage sig opgaven. Advokaten har en intern politik for håndtering af interessekonflikter for at sikre, at sådanne ikke forekommer.

5.2 Advokaten kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens, medmindre dette vil være i strid med interessekonfliktreglerne.

6. SAMARBEJDETS OMFANG OG VARIGHED

6.1 Advokaten forudsætter, at enhver opgave løbende medfører arbejde. I modsat fald kan Advokaten afslutte opgaven, herunder med henblik på at påtage sig en opgave for en anden klient vedrørende det samme forhold. Hvis opgaven afsluttes, vil Advokaten sikre, at fortrolige oplysninger, som Advokaten har modtaget, ikke anvendes i andre opgaver.

6.2 Både klienten og Advokaten kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

6.3 Advokaten er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophør.

7. ANSVARSBEGRÆNSNING OG PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

7.1 Advokaten er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger.

7.2 Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til DKK 2.500.000. Klienten skal holde Advokaten skadesløs, i den udstrækning Advokaten over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten, og som sammen med eventuelle krav fra klienten overstiger begrænsningerne nævnt i dette afsnit, eller som Advokaten ikke er ansvarlig for over for klienten.

7.3 Klienten kan alene rejse krav mod Advokaten og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

7.4 Advokatens ansvar omfatter ikke ansvar for tab af data, driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller image eller andre indirekte tab.

7.5 Advokaten er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af Advokaten eller med Advokatens bistand.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokaten tilhører Avokaten, medmindre andet er aftalt.

9. MARKEDSFØRING

9.1 Advokaten er berettiget til i sin markedsføring at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

10. KLAGER OG FORÆLDELSE

10.1 Hvis klienten ikke er tilfreds med Advokatens rådgivning eller behandling af en opgave, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner.

10.2 Advokaten er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over Advokatens rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon 3396 9798 og email klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. De advokatetiske regler mv. findes på www.advokatsamfundet.dk.

10.3 Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Advokaten, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

11. OPLYSNINGSPLIGT

11.1 Oplysninger om Advokaten, jf. pkt. 13 i de advokatetiske regler, fremgår af Advokatens hjemmeside www.bdlaw.dk.

  1. advokatens navn, adresse (herunder juridisk adresse) samt andre kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og eventuel e-mailadresse, og
  2. navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på virksomheden og CVR-nummeret,
  3. at advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, idet EU-advokater dog i stedet skal oplyse, at advokaten er registreret hos Advokatsamfundet,
  4. at advokaten er en del af Advokatsamfundet,
  5. at advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  6. navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren,
  7. navn på det eller de pengeinstitutter, hvor advokaten har samleklientbankkonti,
  8. grænserne for beskyttelse af indskud i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer,
  9. reglerne om dækning for flere indskud tilhørende én person i samme pengeinstitut,
  10. hvorvidt advokaten anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, og om almindelige forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.

11.2 Advokatens behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer fremgår af Advokatens Privatlivspolitik, der findes på Advokatens hjemmeside [hjemmeside].

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Eventuelle tvister om Advokatens rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Sidst opdateret 11. august 2020