BDlaw.dk

Lovpligtige Oplysninger

Vi følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Alle vores advokater:

er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark

er medlemmer af Advokatsamfundet

har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

er medlem af Danske Advokater

anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten